සුහ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!" >
Happy Sinhala and Tamil New Year
Leben & Arbeiten

Happy New Year! – සුහ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!

In der Nacht vom 13. auf den 14. April beginnt das tra­di­tio­nel­le Neu­jahrs­fest der bud­dhis­ti­schen Sin­gha­le­sen und hin­du­is­ti­schen Tami­len in Sri Lan­ka, Aluth Avu­rud­da (Sin­gha­le­sisch: අලුත් අවුරුද්ද). (mehr …)